செவ்வாய், 7 ஜனவரி, 2014

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் வழக்கின் தீர்ப்பு - முழுவிவரம் (ஆங்கிலத்தில்)


(சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் வழக்கில்,  சுப்ரீம்கோர்ட் அளித்த தீர்ப்பின் முழு விவரத்தையும் இங்கே  ஆங்கிலத்தில் அளித்துள்ளேன். இது என் நண்பர் ஒருவர் மூலம் எனக்கு மின்னஞ்சலில் வந்தது.

விரைவில், எனது வலைப்பூவில் இதை தமிழில்  மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவேன்)REPORTABLE
             IN THE SUPREME COURT OF INDIA
             CIVIL APPELLATE JURISDICTION

             CIVIL APPEAL NO.10620 OF 2013

   Dr. Subramanian           Swamy
   ...Appellant


         Versus


   State     of     Tamil     Nadu     &     Ors.
   ...Respondents


With

             CIVIL APPEAL NO.10621 OF 2013

   Sabhayanagar                          Temple
   ...Appellant


         Versus


   State     of     Tamil     Nadu     &     Ors.
   ...Respondents


With

             CIVIL APPEAL NO.10622 OF 2013   T.         Sivaraman         &         Ors.
   ...Appellants


         Versus


   State     of     Tamil     Nadu     &     Ors.
   ...Respondents
                 J U D G M E N T


   Dr. B. S. CHAUHAN, J.


   1.     All these appeals have been filed against the impugned
   judgment and order dated 15.9.2009 passed in Writ Appeal No.181 of
   2009 by the High Court of Madras affirming the judgment and order
   dated 2.2.2009 of the learned Single Judge passed in Writ Petition
   No.18248 of 2006 rejecting the claim of the writ petitioner - Podhu
   Dikshitars to administer the Temple.
         In Civil Appeal No. 10620/2013, the appellant has raised
   the issue of violation of the constitutional rights protected under
   Article 26 of the Constitution of India, 1950 (hereinafter referred to
   as 'Constitution') in relation to the claim by Podhu Dikshitars
   (Smarthi Brahmins) to administer the properties of the Temple in
   question dedicated to Lord Natraja. The same gains further importance
   as it also involves the genesis of such pre-existing rights even prior
   to the commencement of the Constitution and the extent of exercise of
   State control under the statutory provisions of The Madras Hindu
   Religious and Charitable Endowments Act 1951 (hereinafter referred to
   as the 'Act 1951') as well as the Tamil Nadu Hindu Religious and
   Charitable Endowments Act 1959 (hereinafter referred to as the 'Act
   1959').
         Civil Appeal No. 10621/2013 is on behalf of  Podhu
   Dikshitars claiming the same relief and Civil Appeal No. 10622/2013
   has been filed by the appellants supporting the claim of the appellant
   in Civil Appeal No. 10621/2013.


   2.     For convenience in addressing the parties and deciding the
   appeals, we have taken Civil Appeal No. 10620/2013 as the leading
   appeal. The facts and circumstances giving rise to the appeal are as
   under:
   A.     That Sri Sabhanayagar Temple at Chidambaram (hereinafter
   referred to as the 'Temple') is in existence since times immemorial
   and had been administered for a long time by Podhu Dikshitars (all
   male married members of the families of Smarthi Brahmins who claim to
   have been called for the establishment of the Temple in the name of
   Lord Natraja).
   B.     The State of Madras enacted the Madras Hindu Religious and
   Charitable Endowments Act, 1927 (hereinafter referred to as the 'Act
   1927'), which was repealed by the Act 1951.  A  Notification
   No.G.O.Ms.894 dated 28.8.1951 notifying the Temple to be subjected to
   the provisions of Chapter VI of the Act 1951 was issued.  The said
   notification enabled the Government to promulgate a Scheme  for the
   management of the Temple.
   C.     In pursuance to the same, the Hindu Religious Endowments
   Board, Madras (hereinafter called the 'Board') appointed an Executive
   Officer for the management of the Temple in 1951 vide order dated
   28.8.1951 etc.
   D.     The Dikshitars, i.e. respondent  no.6  and/or  their
   predecessors in interest challenged the said orders dated 28.8.1951
   and 31.8.1951 by filing Writ Petition nos. 379-380 of 1951 before the
   Madras High Court which were allowed vide judgment and order dated
   13.12.1951 quashing the said orders, holding that the Dikshitars
   constituted a 'religious denomination' and their position vis-`-vis
   the Temple was analogous to muttadhipati of a mutt; and the orders
   impugned therein were violative of the provisions of Article 26 of the
   Constitution.
   E.     Aggrieved, the State of Madras filed appeals before this
   Court, which stood dismissed vide order dated 9.2.1954 as the
   notification was withdrawn by the State-respondents.  After the
   judgment in the aforesaid case as well as in The Commissioner, Hindu
   Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Tirtha Swamiar of Sri
   Shirur Mutt, AIR 1954 SC 282 (hereinafter referred to as 'Shirur Mutt
   Case'), the Act 1951 was repealed by the Act 1959. Section 45 thereof
   empowers the Statutory Authorities to appoint an Executive Officer to
   administer the religious institutions. However, certain safeguards
   have been provided under various provisions including Section 107 of
   the Act 1959.
   F.     On 31.7.1987, the Commissioner of religious endowment in
   exercise of his power under the Act 1959 appointed an Executive
   Officer. Consequent thereto, the Commissioner HR&CE passed an order
   dated 5.8.1987 defining the duties and powers of the Executive
   Officer, so appointed for the administration of the Temple.
   G.     Aggrieved, the respondent no.6 challenged the said order by
   filing Writ Petition No.7843 of 1987.  The High Court of Madras
   granted stay of operation of the said order dated 5.8.1987. However,
   the writ petition stood dismissed vide judgment and order dated
   17.2.1997.
   H.     Aggrieved, the respondent no.6 preferred Writ Appeal No.145
   of 1997 and the High Court vide its judgment and order dated 1.11.2004
   disposed of the said writ appeal giving liberty to respondent no.6 to
   file a revision petition before the Government under Section 114 of
   the Act 1959 as the writ petition had been filed without exhausting
   the statutory remedies available to the said respondent.
   I.     The revision petition was preferred, however, the same
   stood dismissed vide order dated 9.5.2006 rejecting the contention of
   the respondent no.6 that the  order  dated  5.8.1987  violated
   respondent's fundamental rights under Article 26 of the Constitution
   observing that by virtue of the operation of law i.e. statutory
   provisions of Sections 45 and 107 of the Act 1959, such rights were
   not available to the respondent no.6. In this order, the entire
   history of the litigation was discussed and it was also pointed out
   that the Executive Officer had taken charge of the Temple on 20.3.1997
   and had been looking after the management of the Temple since then.
   The said order also revealed that the respondent no.6 could not
   furnish proper accounts of movable and immovable properties of the
   Temple and recorded the following finding of fact:
      "The powers given to  the  Executive  Officer,  are  the
      administration of the Temple and its properties and maintain
      these in a secular manner. Hence, the rights of the petitioners
      are not at all affected or interfered with, in any manner
      whatsoever the aim and reason behind the appointment of the
      Executive Officer is not for removing the petitioners who call
      themselves as trustees to this Temple." (Emphasis added)


   J.     The respondent no.6 preferred Writ Petition No.18248 of
   2006 for setting aside the order dated 9.5.2006 which was dismissed by
   the High Court vide judgment and order dated 2.2.2009 observing that
   the judgment referred to hereinabove in Writ Petition (C) Nos. 379-380
   of 1951 titled Marimuthu Dikshitar v. The State of Madras & Anr.,
   reported in 1952 (1) MLJ 557, wherein it was held that Dikshitars were
   a 'religious denomination', would not operate as res judicata.
   K.     Aggrieved, the respondent no.6 filed Writ Appeal No.181 of
   2009. The present appellant Dr. Subramanian Swamy was allowed by the
   High Court to be impleaded as a party. The Writ Appeal has been
   dismissed vide impugned judgment and order dated 15.9.2009.
         Hence, these appeals.


   3.     The appellant-in-person has submitted that Article 26 of
   the Constitution confers certain fundamental rights upon the citizens
   and particularly, on a 'religious denomination' which can neither be
   taken away nor abridged. In the instant case, the Dikshitars had been
   declared by this Court, in a lis between Dikshitars and the State and
   the Religious Endowments Commissioner, that they were an acknowledged
   `religious denomination' and in that capacity they had a right to
   administer the properties of the Temple.  Though in view of the
   provisions of Section 45 read with Section 107 of the Act 1959, the
   State may have a power to regulate the activities of the Temple, but
   lacks competence to divest the Dikshitars from their right to manage
   and administer the Temple and its properties. It was strenuously
   contended that the High Court committed an error by holding that the
   earlier judgment of the Division Bench in Marimuthu Dikshitar (Supra)
   would not operate as res judicata. Therefore, the appeal deserves to
   be allowed.


   4.     Per contra, Shri Dhruv Mehta and Shri Colin Gonsalves,
   learned Senior counsel, and Shri Yogesh Kanna, learned counsel  have
   opposed the appeal contending that no interference is required by this
   court as the High Court has rightly held that the aforesaid judgment
   of the Madras High Court or the judgment of this Court in Shirur Mutt
   case (Supra) would not operate as res judicata even if the earlier
   dispute had been contested between the same parties and touches
   similar issues, for the reason that Article 26(d) applies only when
   the temple/property is owned and established by the 'religious
   denomination'. In the instant case, the Temple is neither owned by
   respondent No. 6, nor established by it. Thus, the appeal is liable
   to be dismissed.
         Shri Subramonium Prasad, learned Addl. Advocate General
   appearing for the State and the Statutory authorities has opposed the
   appeal contending that the Executive Officer has been appointed to
   assist the Podhu Dikshitars and to work in collaboration with them and
   the said respondent has not been divested of its powers at all, so far
   as the religious matters are concerned. Thus, the matter should be
   examined considering these aspects.
   5.     We have considered the rival submissions made by learned
   counsel for the parties and perused the record.
   6.     Before entering into the merits of the case, it may be
   relevant to refer to the relevant statutory provisions.
         Section 27 of the Act 1959 provides that the trustee would
   be bound to obey all lawful orders issued by the Government or the
   statutory authorities.
         Section 45 of the Act 1959 provides for appointment and
   duties of Executive Officer and relevant part thereof reads:
      "(1) Notwithstanding anything contained in this Act,  the
      Commissioner may appoint, subject to such conditions as may be
      prescribed, an Executive Officer for any religious institution
      other than a Math or a specific endowment attached to a Math.
      (2) The Executive Officer shall exercise such powers and
      discharge such duties as may be assigned to him by the
      Commissioner.
      Provided that only such powers and duties as appertain to the
      administration of the properties of the religious institutions
      referred to in sub-section (1) shall be assigned to the
      executive officer.
            xxx           xxx           xxx
         xxx
      On the other hand, Section 107 of the Act 1959 provides that the
   Act would not affect the rights guaranteed under Article 26 of the
   Constitution. It reads:
         "Nothing contained in this Act shall, save as otherwise
      provided in Section 106 and in Clause (2) of Article 25 of the
      Constitution, be deemed to confer any power or impose any duty
      in contravention of the rights conferred on any religious
      denomination or any Section thereof by Article 26 of the
      Constitution."
     Section 116 of the Act 1959 reads as under:
     "116. Power to make rules-
      (1)  The Government may, by notification, make rules to carry
      out the purposes of this Act.
      (2)  Without prejudice to the generality of the foregoing
      power, such rules may provide for-
         (i)   all matters expressly required or allowed by this
         Act to be prescribed;
             xx       xx       xx
      (3)  All rules made and all notifications issued under this Act
      shall, as soon as possible after they are made or issued, be
      placed on the table of the Legislative Assembly and shall be
      subject to such modifications by way of amendment or repeal as
      the Legislative Assembly may make either in the same session or
      in the next session."


   7.     Article 26 of the Constitution provides for freedom to
   manage religious affairs and it reads as under:
      "26. Freedom to manage religious affairs - Subject to public
      order, morality and health, every religious denomination or any
      section thereof shall have the right -


        (a) to establish and maintain institutions for religious and
        charitable purposes;


        (b) to manage its own affairs in matters of religion;


        (c) to own and acquire movable and immovable property; and


        (d) to administer such property in accordance with law."

   (Emphasis added)


   8.     The word "such" has to be understood in the context it has
   been used. A Constitution Bench of this Court in Central Bank of
   India v. Ravindra & Ors., AIR 2001 SC 3095 dealt with the word "such"
   and held as under:
      "43. Webster defines "such" as "having the particular quality or
      character specified; certain, representing the object as already
      particularised in terms which are not mentioned. In  New
      Webster's Dictionary and Thesaurus, meaning of "such" is given
      as "of a kind previously or about to be mentioned or implied; of
      the same quality as something just mentioned (used to avoid the
      repetition of one word twice in a sentence); of a degree or
      quantity stated or implicit; the same as something  just
      mentioned (used to avoid repetition of one word twice in a
      sentence); that part of something just stated or about to be
      stated". Thus, generally speaking, the use of the word "such" as
      an adjective prefixed to a noun is indicative of the draftsman's
      intention that he  is  assigning  the  same  meaning  or
      characteristic to the noun as has been previously indicated or
      that he is referring to something which has been said before.
      This principle has all the more vigorous application when the
      two places employing the same expression, at earlier place the
      expression having been defined or characterised and at the
      latter place having been qualified by use of the word "such",
      are situated in close proximity."
   (See also: Ombalika Das & Anr. v. Hulisa Shaw, AIR 2002 SC 1685).


   9.     The aforesaid provisions make it clear that the rights of
   the 'denominational religious institutions' are to be preserved and
   protected from any invasion by the State as guaranteed under Article
   26 of the Constitution, and as statutorily embodied in Section 107 of
   the Act 1959.


   10.    Undoubtedly, the object and purpose of enacting Article 26
   of the Constitution is to protect the rights conferred therein on a
   `religious denomination` or a section thereof. However, the rights
   conferred under Article 26 are subject to public order, morality and
   health and not subject to any other provision of Part III of the
   Constitution as the limitation has been prescribed by the law makers
   by virtue of Article 25 of the Constitution.
      The term  'religious  denomination'  means  collection  of
   individuals having a system of belief, a common organisation; and
   designation of a distinct name.  The right to administration of
   property by a 'religious denomination' would stand on a different
   footing altogether from the right to maintain its own affairs in
   matters of religion. (Vide: Acharya Maharajshri Narendra Prasadji
   Anandprasadji Maharaj etc.etc. v. The State of Gujarat & Ors., AIR
   1974 SC 2098; T.M.A. Pai Foundation & Ors. v. State of Karnataka &
   Ors., AIR 2003 SC 355; and Nallor Marthandam Vellalar & Ors. v.
   Commissioner, Hindu Religious and Charitable Endowments & Ors., AIR
   2003 SC 4225).


   11.    The Constitution Bench of this Court in S. Azeez Basha &
   Anr. v. Union of India, AIR 1968 SC 662,  while dealing with the
   rights of minority to establish educational institutions, also dealt
   with the provisions of Article 26 of the Constitution and observed
   that the words "establish and maintain" contained in Article 26 (a)
   must be read conjunctively. A 'religious denomination' can only claim
   to maintain that institution which has been established by it.  The
   right to maintain institutions would necessarily include the right to
   administer them. The right under Article 26(a) of the Constitution
   will only arise where the institution is established by a 'religious
   denomination' and only in that event, it can claim to maintain it.
   While dealing with the issue of Aligarh Muslim University, this Court
   rejected the claim of Muslim community of the right to administer on
   the ground that it had not been established by the Muslim community
   and, therefore, they did not have a right to maintain the university
   within the meaning of Article 26(a) of the Constitution.


   12.    In Khajamian Wakf Estates etc. v. State of Madras etc.,
   AIR 1971 SC 161, the Constitution Bench of this Court held that the
   religious denomination can own, acquire properties and administer them
   in accordance with law. In case they lose the property or alienate
   the same, the right to administer automatically lapses for the reason
   that property ceases to be their property.  Article 26(d) of the
   Constitution protects the rights of 'religious denomination' to
   establish and administer the properties as clauses (c) and (d)
   guarantee a fundamental right to any religious denomination to own,
   acquire, establish and maintain such properties.


   13.    In Sri Sri Sri Lakshamana Yatendrulu & Ors. v. State of
   A.P. & Anr., AIR 1996 SC 1414, this Court examined the constitutional
   validity of some of the provisions of the Andhra Pradesh Charitable
   and Hindu Religious Institutions and Endowments Act 1987. The Court
   also examined the object of the scheme framed under Section 55 of the
   said Act and held as under:
      "..That the power of the Commissioner to frame scheme is not
      absolute but is conditioned upon reasonable belief on the basis
      of the report submitted by the Deputy Commissioner and there
      must be some material on record for entertaining a reasonable
      belief that the affairs of the Math and its properties are being
      mismanaged or that funds are misappropriated or that the
      mathadhipathi grossly neglected in performing his duties. Prior
      enquiry in that behalf is duly made in accordance with the rules
      prescribed thereunder. The members of the  committee  so
      appointed shall be the persons who are genuinely interested in
      the proper management of the Math, management of the properties
      and useful utilization of the funds for the purpose of which the
      endowment is created. Thus, the paramount consideration is only
      proper management of the Math and utilisation of the funds for
      the purpose of the Math as per its customs, usage etc."
         (Emphasis added)


   The Court further held:
      "Such a scheme can be only to run day-to-day management of the
      endowment and the committee would be of supervisory mechanism as
      overall     incharge     of     the     Math."
              (Emphasis added)


     As the Act 1987 did not provide the duration for which the scheme
   would remain in force, the court held that "the duration of the scheme
   thus framed may also be specified either in the original scheme or one
   upheld with modification, if any, in appeal." The Court held:
      "36. The object of Section 55 appears to be to  remedy
      mismanagement of the math or misutilisation of the funds of the
      math or neglect in its management. The scheme  envisages
      modification or its cancellation thereof, which would indicate
      that the scheme is of a temporary nature and duration till the
      evil, which was recorded by the Commissioner after due enquiry,
      is remedied or a fit person is nominated as mathadhipathi and is
      recognised by the Commissioner. The scheme is required to be
      cancelled as soon as the nominated mathadhipathi assumes office
      and starts administering the math and manages the properties
      belonging to, endowed or attached to the math or specific
      endowment."
             (Emphasis added)


     Thus, this Court clarified that there cannot be super-session of
   administration in perpetuity. It is a temporary measure till the evil
   gets remedied.


   14.    In the aforesaid backdrop, we shall examine the present
   appeals.
      The learned Single Judge while deciding Writ Petition No.
   18248/2006 examined the case raising the following question:
      "Observations of the Division Bench in 1952 (1) MLJ 557 that
      Podhu Dikshitars are a 'denomination' are to be tested in the
      light of well-settled principles laid down in various decisions
      of the Supreme Court."
     The learned Single Judge as well as the Division Bench made it a
   pivotal point while dealing with the case.


   15.    The Constitution Bench of this Court in Shirur Mutt (Supra)
   categorically held that a law which takes away the right to administer
    the religious denomination altogether and vests it in any other
   authority would amount to a violation of right guaranteed in clause
   (d) of Article 26 of the Constitution. Therefore, the law could not
   divest the administration of religious institution or endowment.
   However, the State may have a general right to regulate the right of
   administration of a religious or charitable institution or endowment
   and by such a law, State may also choose to impose such restrictions
   whereof as are felt most acute and provide a remedy therefore. (See
   also: Ratilal Panachand Gandhi & Ors. v. State of Bombay & Ors., AIR
   1954 SC 388; and Pannalal Bansilal Pitti & Ors. v. State of A.P. &
   Anr., AIR 1996 SC 1023).


   16.    The Shirur Mutt case (Supra) had been heard by the Division
   Bench of the Madras High Court alongwith Marimuthu Dikshitar (Supra),
   and against both the judgments appeals were preferred before this
   court. However, in the case of respondent no.6, the appeal was
   dismissed as the State of Madras had withdrawn  the  impugned
   notification, while in Shirur Mutt case the judgment came to be
   delivered wherein this Court held as under:
      "15. As regards Art. 26. the first question is, what is the
      precise meaning or connotation of the expression "religious
      denomination" and whether a Math could come within  this
      expression. The word "denomination" has been defined in the
      Oxford Dictionary to mean "a collection of individuals classed
      together under the same name : a religious sect or body having a
      common faith and organisation and designated by a distinctive
      name". It is well known that the practice of setting up Maths as
      centres of  theological  teaching  was  started  by  Shri
      Sankaracharya and was followed by various teachers since then.
      After Sankara came a galaxy of  religious  teachers  and
      philosophers who founded the different sects and sub sects of
      the Hindu religion that we find in India at the present day.
         Each one of such sects or sub-sects can certainly be called
      a religious denomination, as it is designated by a distinctive
      name, --in many cases it the name of the founder --- and has a
      common faith and common spiritual organization. The followers of
      Ramanuja, who are known by the name of Shri Vaishnabas,
      undoubtedly constitute a religious denomination; and so do the
      followers of Madhwacharya and other religious teachers. It is a
      fact well established by tradition that the Udipi Maths were
      founded by Madhwacharya himself and the trustees and the
      beneficiaries of these Maths profess to be followers of that
      teacher. The High Court has found that the Math in question is
      in charge of the Sivalli Brahmins who constitute a Section of
      the followers of Madhwacharya.As Art. 26 contemplates not merely
      a religious denomination but also a Section thereof, the Math or
      the spiritual fraternity represented by it can legitimately come
      within the purview of this Article.
      16. The other thing that remains to be considered in regard to
      Art. 26 is, what, is the scope of clause (b) of the Article
      which speaks of management 'of its own affairs in matters of
      religion?" The language undoubtedly suggests that there could be
      other affairs of a religious denomination or a Section thereof
      which are not matter of religion and to which the guarantee
      given by this clause would not apply. The question is, where is
      the line to be drawn between what are matters of religion and
      what are not?
         xx           xx        xx
      22.  Under Art. 26(b), therefore a religious denomination or
      organization enjoys complete autonomy in the matter of deciding
      as to what rites and ceremonies are essential according to the
      tenets of the religion they hold and no outside authority has
      any jurisdiction to interfere with their decision in such
      matters."


     This Court upheld the validity of Section 58 of the Act 1951 which
   had been struck down by the Division Bench which is analogous to
   Section 64 of the Act 1959.


   17.    In view of the provisions of Sections 44 and 45(2) of the
   Act 1959, the State Government can regulate the secular activities
   without interfering with the religious activities.


   18.    The issues involved herein are as to whether Dikshitars
   constitute a 'religious denomination' and whether they have a right to
   participate in the administration of the Temple. In fact, both the
   issues stood finally determined by the High Court in the earlier
   judgment of Marimuthu Dikhsitars (Supra) referred to hereinabove and,
   thus, doctrine of res judicata is applicable in full force.


   19.    The Division Bench of Madras High Court while deciding the
   dispute earlier in Marimuthu Dikshitar (Supra), traced the history of
   Dikshitars and examined their rights, etc. The Court concluded:
      "Looking at it from the point of view, whether the Podu
      Dikshitars are a denomination, and whether their right as a
      denomination is to any extent infringed within the meaning of
      Article 26, it seems to us that it is a clear case, in which it
      can safely be said that the Podu Dikshitars who are Smartha
      Brahmins, form and constitute a religious denomination or in any
      event, a section thereof. They are even a closed body, because
      no other Smartha Brahmin who is not a Dikshitar is entitled to
      participate in the administration or in the worship or in the
      services to God. It is their exclusive and sole privilege which
      has been recognized and established for over several centuries.
         In the case of Sri Sabhanayakar Temple at Chidambaram,
      with which we are concerned in this petition, it should be clear
      from what we have stated earlier in this judgment, that the
      position of the Dikshitars, labelled trustees of this Temple, is
      virtually analogous to that of a Matathipathi of a Mutt, except
      that the Podu Dikshitars of this Temple, functioning  as
      trustees, will not have the same dominion over the income of the
      properties of the Temple which the Matathipathi enjoys in
      relation to the income from the Mutt and its properties.
      Therefore, the sections which we held ultra vires in relation to
      Mutts and Matathipathis will also be ultra vires the State
      Legislature in relation to Sri Sabhanayakar Temple, Chidambaram
      and the Podu Dikshitars who have the right to administer the
      affairs and the properties of the Temple. As we have already
      pointed out even more than the case of the Shivalli Brahmins, it
      can be asserted that the Dikshitars of Chidambaram form a
      religious denomination within the meaning of Article 26 of the
      Constitution.
      We certify under Article 132 of the Constitution that it is a
      fit case for appeal to the Supreme Court.  Notification
      quashed."
      (Emphasis added)


   20.    On the basis of the certificate of fitness, the State of
   Madras preferred Civil Appeal No.39 of 1953 before this Court against
   the said judgment and order of the Madras High Court, which was heard
   by the Constitution Bench of this Court on 9.2.1954.  However, the
   said appeal stood dismissed as the State withdrew the notification
   impugned therein. Relevant part of the order runs as under :
      "The Appeal and the Civil Miscellaneous Petition above mentioned
      being called on for hearing before this Court on the 9th day of
      February, 1954 upon hearing the Advocate-General of Madras  on
      behalf of the Appellants and counsel for the respondents and
      upon the said advocate-General appearing on behalf of the State
      of Madras agreeing to withdraw the notification G.O. Ms. No.894
      Rural Welfare dated 28.8.1951 published in Fort St. George
      Gazette dated 4.9.1951 in the matter of the Sabhanayagar Temple,
      Chidambaram, Chidambaram Taluk, South Arcot District/the Temple
      concerned in this appeal/this Court doth order that the appeal
      and the civil miscellaneous petition above mentioned be and the
      same are hereby dismissed."


   21.    It is evident from the judgment of the High Court of
   Madras, which attained finality  as  the  State  withdrew  the
   notification, that the Court recognised:
    a) That Dikshitars, who are Smarthi Brahmins, form and constitute a
      'religious denomination';
    b) Dikshitars are entitled to participate in administration of the
      Temple; and
    c) It was their exclusive privilege which had been recognised and
      established for over several centuries.


   22.    It is not a case to examine whether in the facts and
   circumstances of the case, the judgments of this court in various
   cases are required to be followed or the ratio thereof is binding in
   view of the provisions of Article 141 of the Constitution. Rather the
   sole question is whether an issue in a case between the same parties,
   which had been finally determined could be negated relying upon
   interpretation of law given subsequently in some other cases, and the
   answer is in the negative. More so, nobody can claim that the
   fundamental rights can be waived by the person concerned or can be
   taken away by the State under the garb of regulating certain
   activities.


   23.    The scope of application of doctrine of res judicata is in
   question.
     The literal meaning of "res" is "everything that may form an object
   of rights and includes an object, subject-matter or status" and "res
   judicata" literally means "a matter adjudged a thing judicially acted
   upon or decided; a thing or matter settled by judgments".  "Res
   judicata pro veritate accipitur" is the full maxim which has, over the
   years, shrunk to mere "res judicata", which means that res judicata is
   accepted for truth.


   24.    The doctrine contains the rule of conclusiveness of the
   judgment which is based partly on the maxim of Roman jurisprudence
   "interest reipublicae ut sit finis litium" (it concerns the State that
   there be an end to law suits) and partly on the maxim "nemo debet bis
   vexari pro uno et eadem causa" (no man should be vexed twice over for
   the same cause).
     Even an erroneous decision on a question of law attracts the
   doctrine of res judicata between the parties to it.  The correctness
   or otherwise of a judicial decision has no bearing upon the question
   whether or not it operates as res judicata. (Vide: Shah Shivraj
   Gopalji v. ED-, Appakadh Ayiassa Bi & Ors., AIR 1949 PC 302; and
   Mohanlal Goenka v. Benoy Kishna Mukherjee & Ors., AIR 1953 SC 65).
   25.    In Smt. Raj Lakshmi Dasi & Ors. v. Banamali Sen & Ors., AIR
   1953 SC 33, this Court  while dealing with the doctrine of res
   judicata referred to and relied upon the judgment in Sheoparsan Singh
   v. Ramnandan Singh, AIR 1916 PC 78 wherein it had been observed as
   under:
      "........ the rule of res judicata, while founded on ancient
      precedents, is dictated by a wisdom which is for all time.....
      Though the rule of the Code may be traced to an English source,
      it embodies a doctrine in no way opposed to the spirit of the
      law as expounded by the Hindu commentators. Vijnanesvara and
      Nilakantha include the plea of a former judgment among those
      allowed by law, each citing for this purpose the text of
      Katyayana, who describes the plea thus: 'If a person though
      defeated at law, sue again, he should be answered, ''you were
      defeated formerly". This is called the  plea  of  former
      judgment.'... And so the application of the rule by the courts
      in India should be influenced by no technical considerations of
      form, but by matter of substance within the limits allowed by
      law''


   26.    This Court in Satyadhyan Ghosal & Ors. v. Smt. Deorajin
   Debi & Anr., AIR 1960 SC 941 explained the scope of principle of res-
   judicata observing as under:
      "7. The principle of res judicata is based on the need of giving
      a finality to judicial decisions. What it says is that once a
      res is judicata, it shall not be adjudged again. Primarily it
      applies as between past litigation and future litigation, When a
      matter - whether on a question of fact or a question of law -
      has been decided between two parties in one suit or proceeding
      and the decision is final, either because no appeal was taken to
      a higher court or because the appeal was dismissed, or no appeal
      lies, neither party will be allowed in a future suit or
      proceeding between the same parties to canvass the matter again.
      This principle of res judicata is embodied in relation to suits
      in S. 11 of the Code of Civil Procedure; but even where S. 11
      does not apply, the principle of res judicata has been applied
      by courts for the purpose of achieving finality in litigation.
      The result of this is that the original court as well as any
      higher court must in any future litigation proceed on the basis
      that the previous decision was correct."
     A similar view has been re-iterated by this court in Daryao & Ors.
   v. The State of U.P. & Ors., AIR 1961 SC 1457; Greater Cochin
   Development Authority v. Leelamma Valson & Ors., AIR 2002 SC 952; and
   Bhanu Kumar Jain v. Archana Kumar & Anr., AIR 2005 SC 626.


   27.     The Constitution Bench of this Court in Amalgamated
   Coalfields Ltd. & Anr. v. Janapada Sabha Chhindwara & Ors., AIR 1964
   SC 1013, considered the issue of res judicata applicable in writ
   jurisdiction and held as under:
       "...Therefore, there can be no doubt that the general
      principle of res judicata applies to writ petitions filed under
      Article 32 or Article 226. It is necessary to emphasise that the
      application of the doctrine of res judicata to the petitions
      filed under Art. 32 does not in any way impair or affect the
      content of the fundamental rights guaranteed to the citizens of
      India. It only seeks to regulate the manner in which the said
      rights could be successfully asserted and vindicated in courts
      of law."


   28.    In Hope Plantations Ltd. v. Taluk Land Board, Peermade &
   Anr., (1999) 5 SCC 590, this Court has explained the scope of
   finality of the judgment of this Court observing as under:
      "One important consideration of public policy is that the
      decision pronounced by courts of competent jurisdiction should
      be final, unless they are modified or reversed by the appellate
      authority and other principle that no one should be made to face
      the same kind of litigation twice ever because such a procedure
      should be contrary to consideration of fair play and justice.
      Rule of res judicata prevents the parties to a judicial
      determination from litigating the same question over again even
      though the determination may even be demonstratedly wrong. When
      the proceedings have attained finality, parties are bound by the
      judgment and are estopped from questioning it."
   (See also: Burn & Co., Calcutta v. Their Employees, AIR 1957 SC 38;
   G.K. Dudani & Ors. v. S.D. Sharma & Ors., AIR 1986 SC 1455; and Ashok
   Kumar Srivastav v. National Insurance Co. Ltd. & Ors., AIR 1998 SC
   2046).


   29.    A three-Judge Bench of this court in The State of Punjab v.
   Bua Das Kaushal, AIR 1971 SC 1676 considered the issue and came to the
   conclusion that if necessary facts were present in the mind of the
   parties and had gone into by the court, in such a fact-situation,
   absence of specific plea in written statement and framing of specific
   issue of res judicata by the court is immaterial.


   30.    A similar view has been re-iterated by this court in Union
   of India v. Nanak Singh, AIR 1968 SC 1370 observing as under:
      "This Court in Gulabchand Chhotalal v. State of Gujarat, AIR
      1965 SC 1153 observed that the provisions of Section 11 of the
      Code of Civil Procedure are not exhaustive with respect to all
      earlier decision operating as res judicata between the same
      parties on the same matter in controversy in a subsequent
      regular suit, and on the general principle of res judicata, any
      previous decision on a matter in controversy, decided after full
      contest or after affording fair opportunity to the parties to
      prove their case by a Court competent to decide it, will operate
      as res judicata in a subsequent regular suit. It is not
      necessary that the Court deciding the matter formerly be
      competent to decide the subsequent suit or that the former
      proceeding and the subsequent suit have the same subject-matter.
      There is no good reason to preclude, such decisions on matters
      in controversy in writ proceedings under Article 226 or Article
      32 of the Constitution from operating as res judicata in
      subsequent regular suits on the same matters in controversy
      between the same parties and thus to give limited effect to the
      principle of the finality of decisions after full contest."


   31.    It is a settled legal proposition that the ratio of any
   decision must be understood in the background of the facts of that
   case and the case is only an authority for what it actually decides,
   and not what logically follows from it. "The court should not place
   reliance on decisions without discussing as to how the factual
   situation fits in with the fact-situation of the decision on which
   reliance is placed."
   32.    Even otherwise, a different view on the interpretation of
   the law may be possible but the same should not be accepted in case it
   has the effect of unsettling transactions which had been entered into
   on the basis of those decisions, as reopening past and closed
   transactions or settled titles all over would stand jeopardized and
   this would create a chaotic situation which may bring instability in
   the society.
     The declaration that "Dikshitars are religious denomination or
   section thereof" is in fact a declaration of their status and making
   such declaration is in fact a judgment in rem.


   33.    In Madan Mohan Pathak & Anr. v. Union of India & Ors., AIR
   1978 SC 803, a seven-Judge Bench of this Court dealt with a case
   wherein the question arose as to whether the order passed by the
   Calcutta High Court issuing writ of mandamus directing the Life
   Insurance Corporation of India (hereinafter referred to as L.I.C.) to
   pay cash bonus for the year 1975-76 to its class 3 and 4 employees in
   terms of the settlement between the parties was allowed to become
   final. Immediately after the pronouncement of the judgment, the
   Parliament enacted the LIC (Modification of Settlement) Act, 1976. The
   appeal filed against the judgment of Calcutta High Court was not
   pressed by LIC and the said judgment was allowed to become final.
   This Court rejected the contention of the LIC that in view of the
   intervention of legislation, it was not liable to meet the liability
   under the said judgment. The Court held that there was nothing in the
   Act which nullifies the effect of the said judgment or which could set
   at naught the judgment or take away the binding character of the said
   judgment against LIC. Thus, the LIC was liable to make the payment in
   accordance with the said judgment and it could not be absolved from
   the obligation imposed by the said judgment.


   34.    This Court, while considering the binding effect of the
   judgment of this Court, in State of Gujarat & Anr. v. Mr. Justice R.A.
   Mehta (Retd.) & Ors., AIR 2013 SC 693, held:
       "There can be no dispute with respect to the settled legal
      proposition that a judgment of this Court is binding,.....It is
      also correct to state that, even if a particular issue has not
      been agitated earlier, or a particular argument was advanced,
      but was not considered, the said judgment does not lose its
      binding effect, provided that the point with reference to which
      an argument is subsequently advanced, has actually been decided.
      The decision therefore, would not lose its authority, "merely
      because it was badly argued, inadequately  considered  or
      fallaciously reasoned". (Vide: Smt. Somavanti & Ors. v. The
      State of Punjab & Ors., AIR 1963 SC 151; Ballabhdas Mathuradas
      Lakhani & Ors. v. Municipal Committee, Malkapur, AIR 1970 SC
      1002; Ambika Prasad Mishra v. State of U.P. & Ors., AIR 1980 SC
      1762; and Director of Settlements, A.P. & Ors. v. M.R. Apparao &
      Anr., AIR 2002 SC 1598)."


   35.    The issue can be examined from another angle. Explanation
   to Order XLVII, Rule 1 of Code of Civil Procedure, 1908 (hereinafter
   referred to as the 'CPC') provides that if the decision on a question
   of law on which the judgment of the court is based, is reversed or
   modified by the subsequent decision of a superior court in any other
   case, it shall not be a ground for the review of such judgment. Thus,
   even an erroneous decision cannot be a ground for the court to
   undertake review, as the first  and  foremost  requirement  of
   entertaining a review petition is that the order, review of which is
   sought, suffers from any error apparent on the face of the order and
   in absence of any such error, finality attached to the judgment/order
   cannot be disturbed. (Vide: Rajendra Kumar & Ors. v. Rambhai & Ors.,
   AIR 2003 SC 2095).


   36.    In view of the fact that the rights of the respondent no. 6
   to administer the Temple had already been finally determined by the
   High Court in 1951 and attained finality as State of Madras (as it
   then was) had withdrawn the notification in the appeal before this
   Court, we are of the considered opinion that the State authorities
   under the Act 1959 could not pass any order denying those rights.
   Admittedly, the Act 1959 had been enacted after pronouncement of the
   said judgment but there is nothing in the Act taking away the rights
   of the respondent no. 6, declared by the court, in the Temple or in
   the administration thereof.


   37.    The fundamental rights as protected under Article 26 of the
   Constitution are already indicated for observance in Section 107 of
   the Act 1959 itself. Such rights cannot be treated to have been waived
   nor its protection denied. Consequently, the power to supersede  the
   functions of a `religious denomination` is to be read as regulatory
   for a certain purpose and for a limited duration, and not an authority
   to virtually abrogate the rights of administration conferred on it.
      In such a fact-situation, it was not permissible for the
   authorities to pass any order divesting the said respondent from
   administration of the Temple and thus, all orders passed in this
   regard are liable to be held inconsequential and unenforceable.
   More so, the judgments relied upon  by  the  respondents  are
   distinguishable on facts.


   38.    Thus, in view of the above, it was not permissible for the
   High Court to assume that it had jurisdiction to sit in appeal against
   its earlier judgment of 1951 which had attained finality.  Even
   otherwise, the High Court has committed an error in holding that the
   said judgment in Marimuthu Dikshitar (Supra) would not operate as res
   judicata. Even if the Temple was neither established, nor owned by
   the said respondent, nor such a claim has ever been made by the
   Dikshitars, once the High Court in earlier judgment has recognised
   that they constituted `religious denomination' or section thereof and
   had right to administer the Temple since they had been administering
   it for several centuries, the question of re-examination of any issue
   in this regard could not arise.


   39.    Relevant features of the order passed by the Commissioner
   are that the Executive Officer shall be incharge of all immovable
   properties of the institution; the Executive Officer shall be entitled
   to the custody of all immovables, livestock and grains; the Executive
   Officer shall be entitled to receive all the income in cash and kind
   and all offerings; all such income and offerings shall be in his
   custody; all the office holders and servants shall work under the
   immediate control and superintendence of the Executive Officer, though
   subject to the disciplinary control of the Secretary of the respondent
   no.6., etc.


   40.    Section 116 of the Act 1959 enables the State Government to
   frame rules to carry out the purpose of the Act for "all matters
   expressly required or allowed by this Act to be prescribed". Clause 3
   thereof requires approval of the rules by the House of State
   Legislature. The Executive Officer so appointed by the Commissioner
   has to function as per assigned duties and to the extent the
   Commissioner directs him to perform.


   41.    It is submitted by Dr. Swamy that rules have to be framed
   defining the circumstances under which the powers under Section 45 of
   the Act 1959 can be exercised. The Act 1959 does not contemplate
   unguided or unbridled functioning. On the contrary, the prescription
   of rules to be framed by the State Government under Sections 116 read
   with Sections 45 and 65, etc. of the Act 1959 indicates that the
   legislature only intended to regulate and control any incidence of
   maladministration and not a complete replacement by introducing a
   Statutory authority to administer the Temple.


   42.   Section 2(16) CPC defines the term `prescribed` as prescribed
   by rules. Further, Section 2(18) CPC defines rules as Rules and forms
   as contained in the First Schedule or made under Section 122 or
   Section 125 CPC. Sections 122 and 125 CPC provide for power of the
   High Court to make rules with respect to its own functioning and
   procedure. Therefore, it appears that when the legislature uses the
   term `prescribed`, it only refers to a power that has simultaneously
   been provided for or is deemed to have been provided and not
   otherwise. Similarly, Section 2(n) of the Consumer Protection Act,
   1986 defines prescribed as "prescribed by rules made by the State
   Government or as the case may be, by the Central Government under the
   Act".


   43.    Section 45 of the Act 1959 provides for appointment of an
   Executive Officer, subject to such conditions as may be prescribed.
   The term 'prescribed' has not been defined under the Act.  Prescribed
   means prescribed by rules. If the word 'prescribed' has not been
   defined specifically, the same would mean to be prescribed in
   accordance with law and not otherwise. Therefore, a particular power
   can be exercised only if a specific enacting law or statutory rules
   have been framed for that purpose. (See: Manohar Lal Chopra v. Rai
   Bahadur Rao Raja Seth Hiralal, AIR 1962 SC 527; Hindustan Ideal
   Insurance Co. Ltd. v. Life Insurance Corporation of India, AIR 1963 SC
   1083; Maharashtra SRTC v. Babu Goverdhan Regular Motor Service Warora
   & Ors., AIR 1970 SC 1926; and Bharat Sanchar Nigam Ltd. & Anr. v. BPL
   Mobile Cellular Ltd. & Ors., (2008) 13 SCC 597).


   44.    Shri Subramonium Prasad, learned AAG, has brought the
   judgment in M.E. Subramani & Ors. v. Commissioner, HR&CE & Ors., AIR
   1976 Mad 264, to our notice, wherein the Madras High Court while
   dealing with these provisions held that the Commissioner can appoint
   an Executive Officer under Section 45 even if no conditions have been
   prescribed in this regard. It may not be possible  to approve this
   view in view of the judgments of this Court referred to in para 41
   supra, thus, an Executive Officer could not have been appointed in the
   absence of any rules prescribing conditions subject to which such
   appointment could have been made.


   45.     However, Shri Subramonium Prasad, learned  AAG,  has
   submitted that so far as the validity of Section 45 of the Act 1959 is
   concerned, it is under challenge in Writ Petition (C) No. 544 of 2009
   and the said petition had earlier been tagged with these appeals, but
   it has been de-linked and is to be beard after the judgment in these
   appeals is delivered. Thus, in view of the stand taken by the State
   before this court, going into the issue of validity of Section 45 of
   the Act 1959 does not arise and in that respect it has been submitted
   in written submissions as under:
      (a)  The scheme of administration in Board's Order No.997 dated
      8.5.1933 under the Act 1927 contained various provisions inter-
      alia that active management would rest in the  committee
      consisting of nine members who were to be elected from among the
      Podhu Dikshitars (clause 4);
      (b) At the time of issuing the order of appointment of
      Executive Officer, the Podhu Dikshitars were  given  full
      opportunity of hearing and the powers and duties of the
      Executive Officer as defined by the Commissioner would show that
      the religious affairs have not been touched at all and the
      trustees and the Executive Officers are jointly managing the
      temple. The Podhu Dikshitars have not been divested of the
      properties and it was not the intention of the State Government
      to remove the trustees altogether, rather the Executive Officers
      function alongwith the trustees;
      (c)  In any event, the Podhu Dikshitars are trustees in the
      temple and they have not been divested of their properties. The
      Executive Officer is only collaborating with the trustees in
      administering the properties. Their religious activities have
      not been touched. Neither the powers of the trustees have been
      suspended nor the Executive Officers have been vested with their
      powers and the Executive Officers only assist the trustees in
      management of the temple. It was not the intention to remove the
      trustees altogether, nor the order of appointment of the
      Executive Officer suspends the scheme already framed way back in
      1939.


   46.    Be that as it may, the case is required to be considered in
   light of the submissions made on behalf of the State of Tamil Nadu and
   particularly in view of the written submissions filed on behalf of the
   State.


   47.    Even if the management of a temple is taken over to remedy
   the evil, the management must be handed over to the person concerned
   immediately after the evil stands remedied. Continuation thereafter
   would tantamount to usurpation of their proprietary rights  or
   violation of the fundamental rights guaranteed by the Constitution in
   favour of the persons deprived. Therefore, taking over of the
   management in such circumstances must be for a limited period. Thus,
   such expropriatory order requires to be considered strictly as it
   infringes fundamental rights of the citizens and would amount to
   divesting them of their legitimate rights to manage and administer the
   temple for an indefinite period. We are of the view that the impugned
   order is liable to be set aside for failure to prescribe the duration
   for which it will be in force.
     Super-session of rights of administration cannot be of a permanent
   enduring nature. Its life has to be reasonably fixed so as to be co-
   terminus with the removal of the consequences of maladministration.
   The reason is that the objective to take over the management and
   administration is not the removal and replacement of the existing
   administration but to rectify and stump out the consequences of
   maladministration. Power to regulate does not mean power to supersede
   the administration for indefinite period.
      Regulate is defined as to direct; to direct by rule or
   restriction; to direct or manage according to the certain standards,
   to restrain or restrict. The word `regulate' is difficult to define
   as having any precise meaning. It is a word of broad import, having a
   broad meaning and may be very comprehensive in scope. Thus, it may
   mean to control or to subject to governing principles.  Regulate has
   different set of meaning and must take its colour from the context in
   which it is used having regard to the purpose and object of the
   legislation. The word `regulate' is elastic enough to include issuance
   of directions etc. (Vide: K. Ramanathan v. State of Tamil Nadu & Anr.,
   AIR 1985 SC 660; and Balmer Lawrie & Company Limited & Ors. Partha
   Sarathi Sen Roy & Ors., (2013) 8 SCC 345)


   48.     Even  otherwise  it  is  not  permissible  for  the
   State/Statutory Authorities to supersede the  administration  by
   adopting any oblique/circuitous method. In Sant Lal Gupta & Ors. v.
   Modern Coop. Group Housing Society Ltd. & Ors., (2010) 13 SCC 336,
   this Court held:
       "It is a settled proposition of law that what cannot be done
      directly, is not permissible to be done obliquely, meaning
      thereby, whatever is prohibited by law to be done, cannot
      legally be effected by an indirect and circuitous contrivance on
      the principle of "quando aliquid prohibetur, prohibetur et omne
      per quod devenitur ad illud". An authority cannot be permitted
      to evade a law by "shift or contrivance"."


   (See also: Jagir Singh v. Ranbir Singh, AIR 1979 SC 381; A.P. Diary
   Dev. Corporation federation v. B. Narsimha Reddy & Ors. AIR 2011 SC
   3298; and State of Tamil Nadu & Ors. v. K. Shyam Sunder & Ors. AIR
   2011 SC 3470).


   49.     We would also like to bring on the record that various
   instances  whereby  acts  of  mismanagement/maladministration/
   misappropriation alleged to have been committed by Podhu Dikshitars
   have been brought to our notice. We have not gone into those issues
   since we have come to the conclusion that the power under the Act 1959
   for appointment of an Executive Officer could not have been exercised
   in the absence of any prescription of circumstances/ conditions in
   which such an appointment may be made. More so, the order of
   appointment of the Executive Officer does not disclose as for what
   reasons and under what circumstances his appointment was necessitated.
    Even otherwise, the order in which no period of its operation is
   prescribed, is not sustainable being ex facie arbitrary, illegal and
   unjust.


   50.    Thus, the appeals are allowed. Judgments/orders impugned
   are set aside. There shall be no order as to costs.              .............................................J.

                   (DR.      B.S.      CHAUHAN)

   .........................................J.
            (S.A. BOBDE)
   New Delhi,
   January 6, 2014

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Translate